Obchodní podmínky


fyzické osoby podnikatele
Jiřího Richtra zlatníka a klenotníka
se sídlem Březinova 329, Nová Říše, 588 65
identifikační číslo: 69655413, DIČ – CZ8008211442
zapsané dle § 49 odst. 2 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
u odboru živnostenský úřad Městského úřadu Telč pod č.j. ZIV/U220/2007/Bc
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.richtrjewellery.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikatele Jiřího Richtra, zlatníka a klenotníka se sídlem Březinova 329, Nová Říše, 588 65 identifikační číslo: 69655413 zapsané dle § 49 odst. 2 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.richtrjewellery.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Pokud je sjednávána kupní smlouva individuálně, strany v takové sjednají použití těchto obchodních podmínek a prodávající zašle kupujícímu odkaz na tyto obchodní podmínky nebo mu je jinak předá, použijí se tyto obchodní podmínky i pro tuto jinak uzavřenou kupní smlouvu.

1.5. Pokud by byla uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím smlouva, která by byla označena jako smlouva o dílo, nebo by byla svým faktickým obsahem smlouvou o dílo a strany by sjednaly použití těchto obchodních podmínek, použijí se tyto obchodní podmínky pro smlouvu o dílo obdobně.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace:

a) o zboží, které je vyrobené a skladem, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.

b) o zboží, které je nabízené k výrobě na objednávku (dále jen “zboží na objednávku”). Za zboží pro objednávku se považuje i zboží, které bylo pro zákazníka na základě smlouvy upraveno.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, mimo ceny dopravy. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Takové potvrzení objednávky však je pouze informací o tom, že objednávka byla doručena, není samo o sobě její akceptací, a tedy takovým potvrzením nevzniká smluvní vztah.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9. Částky přijaté Jiřím Richtrem se sídlem, Březinova 329, Nová Říše 58865, jako zálohy v případě speciální objednávky zboží ( zboží na zakázku ) připadnou Jiřímu Richtrovi, pokud si klient zboží nepřevezme do jednoho roku od složení poslední zálohy ani po dodatečné výzvě z titulu smluvní pokuty a jako náhrada nákladů na uskladnění.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

· v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Březinova 329, Nová Říše, 588 65

· bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 223940577/0300 („účet prodávajícího“);

· bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

· bezhotovostně platební kartou;

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Kupní cena je splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. Kupující je povinen uvést při platbě variabilní symbol (číslo faktury). Dnem úhrady se rozumí den připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu zálohovou fakturu (zpravidla na celou cenu zboží, čímž není vyloučena možnost v individuálním případě vystavit zálohovou fakturu pouze na část kupní ceny) a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající Jiří Richtr zlatník a klenotník, je plátcem daně z přidané hodnoty. Konečnou fakturu prodávající vystaví a zašle kupujícímu po odeslání zboží na elektronickou adresu.

3.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží dopravci, nebo při osobním doručení převzetím zboží kupujícím. Vlastnické právo přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.

3.7. V případě prodlení s placením jakéhokoli peněžitého závazku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

4.2. Pokud byla kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy nikoliv osobně v provozovně prodávajícího a netýká se zboží na objednávku či zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele či pro jeho osobu, má kupující právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.

4.3. Pokud lze od smlouvy odstoupit, má kupující právo tak učinit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Konkrétní postup je následující:

4.4. Kupující ve výše uvedené lhůtě zašle odstoupení od smlouvy nejlépe ve formě emailové zprávy na info@richtrjewellery.cz s tímto textem: „Rozhodl/a jsem se odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.ROK, číslo faktury ………. a žádám o vrácení kupní ceny na bankovní účet číslo: ……….“ Datum a podpis. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí doručení odstoupení.

4.5. Kupující doručí zboží na adresu prodávajícího do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu spolu s přiloženou kopií odstoupení od smlouvy. Kupující případně může přinést zboží osobně do provozovny prodávajícího uvedeného na webu.

4.6. Kupující musí zboží vrátit úplné, nepoužité, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené, čisté, v původním nepoškozeném obalu, bez splnění těchto podmínek není prodávající povinen zboží přijmout a vrátit kupní cenu. Kupující bere na vědomí, že pokud prodávající akceptuje odstoupení od kupní smlouvy, přestože vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, případně budou způsobeny další škody, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu tím vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, jsou-li splněny podmínky pro odstoupení. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.8. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající ale není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve než dva pracovní dny poté, kdy mu kupující zboží vrátí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

4.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nebude-li dárek vrácen spolu se zbožím, je prodávající oprávněn zadržet část vracené kupní ceny, odpovídající ceně dárku, a to až do vrácení dárku.

5. VÝROBA, PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží je dáno k výrobě po uhrazení ceny zboží nebo, pokud se na tom strany dohodnou, uhrazením části ceny zboží („záloha“). Dodací lhůta činí obvykle 5 - 8 týdnů od započetí výroby. Prodávající má právo v akceptaci objednávky stanovit výrobní lhůtu delší.

5.2. V případě zboží dle návrhu kupujícího je výroba započata po uhrazení zálohy a schválení návrhu zboží. Dodací lhůta je individuální. Prodávající sdělí kupujícímu její odhad.

5.3. Nebude-li možné dodržet termín dodání zboží, podá prodávající kupujícímu zprávu elektronickou poštou. Zboží posílá prodávající do výroby po objednání.

5.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží ani při opakovaném dodání, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Kupující je kromě ostatních nároků prodávajícího povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu vzniklou odstoupením od smlouvy, výslovně včetně veškerých nákladů vynaložených na plnění ze smlouvy, od níž bylo odstoupeno a ušlého zisku.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen bezodkladně zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud kupující zboží převezme, je povinen bezodkladně popsat poškození v předávacím protokolu a dále oznámit neúplnou či poškozenou zásilku prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující důvodně očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, vzhledem k ruční kusové výrobě, jakož i vzhledem k proměnným, a ne zcela předpokladatelným vlastnostem jednotlivých dodávek kovů, kamenů a dalšího obdobného materiálu, není vadou, pokud se zboží z těchto důvodů od vzorku nebo předlohy nepatrně liší.

6.2.4. Je-li u zboží na objednávku zadána podoba slovním popisem, kresbou, nebo jiným obdobným způsobem, je prodávajícímu dána tvůrčí volnost v těch částech, které nejsou určeny přesně, a to s tím, že výsledné dílo se nesmí takovému zadání příčit, ale tato tvůrčí volnost může být uplatněna tam, kde není zadáno přesně. Projev takové tvůrčí volnosti není vadou.

6.2.5. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.6. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2.7. Kupující bere na vědomí, že barva zboží (včetně kamene) se v důsledku použití přírodních materiálů může lišit od barevného vyobrazení na webu. Taková odlišnost není považována za vadu zboží a není důvodem k reklamaci.

6.2.8. Poškození či zničení zboží či ztráta jeho součásti v důsledku nesprávného zacházení není důvodem reklamace. Pravidla pro správné zacházení se zbožím („péče“) poskytuje prodávající při dodání zboží.

6.2.9. Ustanovení uvedená v čl. 7 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.2.10. U zboží na objednávku není vadou možná odchylka nebo nedostatek funkčnosti, vzhledu, životnosti, rozměrová tolerance a obdobné odchylky, pokud tyto mají původ v návrhu zboží nebo požadovaných parametrech sdělených kupujícím a na možnost vzniku těchto odchylek byl kupující upozorněn, a přesto na zhotovení takového zboží trval.

6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.4. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé v důsledku nesprávné péče a případnou změnu vzhledu v důsledku opotřebení či stáří zboží.

6.5. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou či donést osobně na adresu sídla prodávajícího či do provozovny v provozní době, nebo době individuálně domluvené. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V případě oprávněné reklamace, má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.

6.6. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, označeno viditelně “REKLAMACE”

a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství, součástí, dárku atd.), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo) a popř. kopii nákupního dokladu, volba způsobu vyřízení reklamace (viz níže). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

6.7. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Vzhledem k tomu k povaze zboží a ruční výrobě nelze vyrobit nové zboží zcela identické s původním zbožím. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.8. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu jeho součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1. Kupující bere na vědomí, že zboží vyrobené/upravené prodávajícím včetně jeho fotografií, stejně jako reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek jsou chráněna dle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku o nekalé soutěži, v platném znění. Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn vyrobit či nechat vyrobit kopie zboží či jej dál prodávat, stejně jako jakýmkoliv způsobem šířit či kopírovat reklamní materiály, fotografie, obrázky apod. Prodávající je oprávněn kdykoliv svůj případný souhlas odvolat.

7.2. Prodávající je jakožto autor zboží oprávněn bez nutnosti souhlasu kupujícího vyrobit stejné či obdobné zboží pro jiného kupujícího.

7.3. Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

7.4. Kupující souhlasí s uveřejněním fotografií jím zakoupeného zboží na webu prodejce, internetu, propagačních materiálech apod., není-li výslovně stanoveno jinak.

7.5. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.6. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.8. Prodávající a kupující jsou povinni zachovat mlčenlivost o veškerých údajích a informacích („důvěrné“), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 504 a § 2985 občanského zákoníku v případě, že byly upozorněni na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách

informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Zprávy z elektronické adresy kupujícího jsou považovány za závazné a kupujícím autorizované. Kupující je povinen použít pro objednávku takovou adresu, nad jejímž užívání má kontrolu.

10.3. Kupující souhlasí s používáním nešifrované komunikace i pro předávání osobních dat, uvedených v objednávce nebo dalších dokumentech podle těchto obchodních podmínek.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je

zlatník a klenotník Jiří Richtr, Březinova 329, Nová Říše, 588 65

adresa elektronické pošty info@richtrjewellery.cz, telefon +420 777 210 880.

V Nové Říše dne 12.5.2021